Privacyverklaring

De Stichting Oude Algemene Begraafplaats te Zeist  (hierna OAB) verwerkt persoonsgegevens. De OAB staat er voor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en bewaard.

De OAB verwerkt persoonsgegevens van de volgende categorieën personen voor de volgende doeleinden:

1. Donateurs: ter registratie van hun bijdragen, om hen te kunnen informeren over ontwikkelingen en gebeurtenissen rond de Oude Algemene Begraafplaats, om hen te informeren over wat met hun bijdragen is gerealiseerd en tot het stimuleren van nieuwe bijdragen dan wel de werving van nieuwe donateurs.

2. Deelnemers van de wiedploeg: teneinde het kunnen onderhouden van een efficiënte communicatie in verband met het onderhoud van de Oude Algemene Begraafplaats en de daaraan gerelateerde werkzaamheden en bijeenkomsten dan wel de werving van nieuwe deelnemers.

3. Overige relaties: voor zover nodig voor de levering van goederen of diensten ten behoeve van de instandhouding en de openstelling voor het publiek van de Oude Algemene Begraafplaats, alsmede ten behoeve van voorlichting over de Oude Algemene Begraafplaats.

4. Cookieregeling: onze website maakt alleen gebruik van functionele cookies en analytische cookies welke de data geanonimiseerd doorsturen.

De OAB verwerkt alleen persoonsgegevens die door of met toestemming van de betrokkenen zijn verkregen.

Persoonsgegevens worden door de OAB niet aan derden verstrekt, tenzij noodzakelijk voor het doel van de verwerking of in het geval van een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens worden door de OAB beveiligd tegen onbevoegde kennisname door derden. De OAB is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onrechtmatige toegang door derden tot de opslag van persoonsgegevens onder haar beheer.

Persoonsgegevens worden door de OAB niet langer bewaard dan nodig in verband met de realisatie van genoemde doelen.

Verzoeken tot inzage, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens, alsmede klachten over het gebruik van persoonsgegevens, kunnen worden gericht aan de secretaris van de Stichting Oude Algemene Begraafplaats Zeist: info@oudealgemenebegraafplaatszeist.nl