Doelstelling en beleid

Doelstellingen van de Stichting Oude Algemene Begraafplaats ‘De Kleine en de Groote’

  1. In samenwerking met de eigenaar, c.q. de gemeente Zeist, het instandhouden en ontwikkelen van de Oude /algemene Begraafplaats aan de Bergweg in de gemeente Zeist als gemeentelijk- en rijksmonument.
  2. Het bestuderen en onderzoeken van de historische betekenis van de begraafplaats.
  3. Het verstrekken van informatie over de begraafplaats.
  4. Het stimuleren van de belangstelling voor de begraafplaats en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beleidsplan

Het beleid van de Stichting is er op gericht om haar doelen te bereiken, door het verwerven van financiële middelen en de aanwending daarvan ten behoeve van het opstellen en doen uitvoeren van een plan voor de ontwikkeling en instandhouding van de begraafplaats en de daarop aanwezige opstallen,  door het laten verrichten van onderzoek en studie, door het doen van publicaties, door het organiseren van rondleidingen, door het interesseren van scholen voor de begraafplaats, door het onderhouden van contact met nabestaanden van de op de begraafplaats begraven personen en het aanwenden van andere wettige middelen.

Beloning en vergoedingen

De bestuursleden, vrijwilligers van de wiedclub en personen die hand- en spandiensten verrichten genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in het uitoefenen van hun functie gemaakte kosten. Onder onkostenvergoedingen vallen niet vergoedingen voor gemaakte of gederfde uren.

Bestuur en jaarverslagen

Informatie over bestuursleden van de stichting >>

Alle jaarverslagen zijn in te zien >>

ANBI Status

Onze stichting heeft de ANBI-status.

RSIN / fiscaal nummer 811107462.

logo-ANBI